Koostöös tehtud

Arkna Terviseküla MTÜ, KIK – Arkna mõisa loodus- ja muinsuskaitsealuse pargi võsa raie 7 ha maa-alal, võsa koristus ja kokkuvedu laoplatsile, kuivanud puude raie, haigete ja kängunud puude raie, hooneid ja piirdemüüre kahjustavate puude raie, parki mittesobivate puude raie, kõikide raiejääkide kokkuvedu laoplatsile – lõpetatud 2013

Arkna Terviseküla MTÜ, KOP – Arkna küla arengukava koostamine – lõpetatud 2013

Arkna Terviseküla MTÜ, KOP – Arkna mõisa ajaloo kogumine ja ajalugu kajastava raamatu käsikirja koostamine – lõpetatud 2013

Arkna Terviseküla MTÜ, KIK – Arkna mõisa loodus- ja muinsuskaitsealuse pargi raieplaani I etapp – lõpetatud 2014

Arkna Terviseküla MTÜ, Leader – Arkna mõisa loodus- ja muinsuskaitsealuse pargi kõnniteede rajamine – lõpetatud 2015

Arkna Terviseküla MTÜ, KÜSK11 796,48 eurot “MTÜ Arkna Terviseküla tegevusvõimekuse suurendamine” – mai 2015 – september 2016. Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) toetab MTÜ Arkna Terviseküla arendamist. MTÜ Arkna Terviseküla arenguhüppe eesmärk on tõhustada ühingu tegevusi kohaliku elukeskkonna arendamiseks, selleks viia ühingu juhtimine, turundus ja kommunikatsioon sellisele tasemele, mille tulemusena suureneks ühingu tegevuste mõju nii piirkonnas, maakonnas kui kogu Eestis. Selle projekti abil püüame senisest paremini ja arusaadavamalt edastada oma sõnumit väljapoole ühingut, samuti parandada ühingu sisemist koostööd. Selleks töötatakse välja MTÜ Arkna Terviseküla bränd (sh logo), uuendatakse veebikeskkonda ning tellitakse koolitusi/nõustamisi, mis aitavad organisatsioonil toimida professionaalselt ja tõhusalt. Planeeritud tegevuste tulemusena paranevad mittetulundusühingu oskused juhtida ja arendada organisatsiooni, kaasata inimesi, planeerida materiaalseid ressursse, kasutada aktiivseid turundus- ja teavitamise formaate. Meie MTÜ on veel üsna väike ning vajab tuge, et saada suureks ja tugevaks. Eesmärgid on meil üllad, sest Arkna küla on suure südamega väike koht Eestimaal. Meie peamiseks partneriks nii MTÜ kui terve küla arendamisel on Hollandi organisatsioon Except Integrated Sustainability. Except on suurte kogemustega jätkusuutlike ja iseseisvate kogukondade arendamises, kommunikatsioonis ning nende väljatöötatud Symbiosis in Development (SiD) töömeetod õpetab meile, kuidas kõige efektiivsemalt valdkondadeüleseid projekte vedada. AH15 projekt lõpeb 31.08.2016 ning selleks ajaks on meie töö viljad juba näha!

Arkna Terviseküla MTÜ, TUR17 kogukonna turvalisuse projekt juuli 2017 – aprill 2018. Projekti raames kaardistati Arkna küla ohud ja riskid, mis kaasnevad maantee ääres asumisega, looduslikud ohutegurid tulenevalt kliimast ning jõe lähedusest.  Elanikele tehti vastav koolitus Päästeeameti poolt, koostati brožüür kogukonna kontaktidega ning ohuolukorra juhendiga. Projekti rahastas KÜSK Lääne-Viru maavalitsuse kaudu.

Arkna Terviseküla MTÜ, KIK ja EL struktuuritoetuse Ühtekuuluvusfond on ellu viinud projekti “Arkna mõisa loodus- ja muinsuskaitsealuse pargi hooldustööd”. Projekti eesmärk: Arkna mõisa park on hästi looduslikku keskkonda paigutatud ja hooldatud liigirikka (97 liigiga puistut) pargi näide. Park on kujundatud historitsismiajale vastavalt. Omaaaegne pargilala paisjärvedega ning eriosadega hõlmab 21 ha. Peahoone on küljega suunatud Selja jõe käänule, mis on pargis väga oluline element. Paisutatud jõgi moodustab kunstlikke saari. Säilinud on trepp paisjärve ja kaks silda. Regulaarne pargiosa kasvab üle vabakujunduslikuks peahoonest eemal, seal asuvad kontrastsemalt rühmitatud puud (lehis-mänd-pärn; kask-pärn; kuusk-vaher). Pargis kasvab ka mitmesuguseid eksoote. Projekti tegevused: Arkna mõisa pargis sanitaar- ja hooldusraie teostamine vastavalt OÜ Lootusprojekt 2013.aastal valminud tööle nr 1303- “Arkna mõisa pargi sanitaar- ja hooldusraied”. Aset leiab haigete puude ja võsa eemaldamine ning väärtuslike puude hooldamine. Projekti kestvus: 01.02.2015-31.05.2016. Rahastamise allikas: EL struktuuritoetuse Ühtekuuluvusfondi (edaspidi ÜF) meede “Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” avatud taotlemise korral. Tegevusi viiakse ellu projekti “Arkna mõisa loodus- ja muinsuskaitsealuse pargi hooldustööd” SFOS nr 2014-2020.8.01.005.01.15-0003 toel. Projekti kaasrahastamine toimub SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist.

Arkna Mahe OÜ on saanud toetust meetmest ” Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas”.

Projekti eesmärk on renoveerida Arkna mõisa Jääkelder kauplus-laoks ning paigaldada Vanalauda hoonele päikesepaneelid.

Projekti tulemusel on Arkna mõisa Jääkelder liidetud kommunika-tsioonidega, rajatud ligipääsu- ja teenindusteed ning hoone on renoveeritud kauplus-laoks. Loodud on 2 uut töökohta.
Jääkeldris on alustatud tootete müümist Arkna kohalikele elanikele ja mõisakompleksi külalistele.
Vanalauda hoone katusele on paigaldatud päikesepaneelid, liitutud on elektrivõrguga ja alustatud on bioenergia müümist.